Opinnäytteitä tärkeistä aihe-alueista

Aku Hänninen arvioi Metropolia ammattikorkeakouluun tekemässään insinöörityössä korjausrakentamishankkeiden varaussuunnittelun prosessia. Työssä esitetyt johtopäätökset syntyivät asiantuntijahaastatteluista saadun aineiston ja kirjallisuuslähteiden tarkastelun pohjalta. Aku laati prosessiin parannusehdotuksia ja kehitti IdeaStructuralle uuden toimintamallin varaussuunnittelun tekemiseen. Voit tutustua Akun insinöörityöhön tarkemmin täältä.

Metropolia ammattikorkeakoulusta insinööriksi valmistunut Lauri Vainio tarkasteli opinnäytetyössään, miten tietomallintaminen soveltuu korjausrakentamiseen. Hän tutustui erityisesti lähtötietojen selvitysmenetelmiin ja mallintamisen kustannuksiin. Lauri havaitsi, että yleiset tietomallivaatimukset eivät sovellu olemassa olevien rakennusten rakenteiden mallintamiseen ja kehitti IdeaStructuralle peruskorjattaviin taloihin soveltuvan mallintamismenetelmän. Menetelmään kuuluvaa mallinnussuunnitelmaa hyödynnettiin ensimmäistä kertaa IdeaStructuran julkisivu- ja parvekesaneerauskohteessa. Voit tutustua Laurin insinöörityöhön tarkemmin täältä.

Jenni Malinen tutki Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakouluun tekemässään diplomityössä vanhojen kotelorakenteisten välipohjarakenteiden mahdollisia tutkimus- ja korjausmenetelmiä. kaksoislaattapalkistorakenteeksi sisältämän orgaanisen aineksen on todettu aiheuttavan riskin sisäilman laadulle. Jenni tutustui työssään kuuteen tapaustutkimuskohteeseen. Hän pyrki löytämään keinoja, joilla mahdollisesti vaurioituneita, rakennusperinnön kannalta arvokkaita rakenteita pystytään korjaamaan turhaa purkamista välttäen. Voit tutustua Jennin diplomityöhön tarkemmin täältä.

Vaasan ammattikorkeakoulussa opiskellut Henri Wennström perehtyi insinöörityössään PID-laitteen sovellusmahdollisuuksiin rakennusten kunto- ja sisäilmatutkimuksissa. Hän tutki fotoionisaatiodetektorin (PID) kykyä havainnoida sisäilmaongelmia, niiden epäpuhtauslähteitä ja rakennusmateriaalien kuntoa materiaaliemissioiden avulla. Henri tarkasteli erityisesti PID-mittarin kykyä havainnoida muovimattojen hajoamistuotteina syntyviä yhdisteitä ja arvioi laitteen käyttömahdollisuuksia kenttämittauslaitteena. Työtä varten Henri teki muovimattokokeita sisäilma- tai kosteusongelmaisissa rakennuksissa. Nykyään PID-laitteet ovat IdeaStructuran toteuttamissa sisäilmatutkimuksissa keskeinen vakiovaruste. Voit tutustua Henrin insinöörityöhön tarkemmin täältä.

Suuret kiitokset yhteistyöstä Aku, Lauri, Jenni ja Henri!